Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost HC PLZEŇ 1929, s.r.o, se sídlem Štefánkovo nám. 1, 301 33 Plzeň, IČ: 64832261 (dále jen „Správce“). Správce je registrován v registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00059056.

Správce se tímto prohlášením zavazuje k ochraně a nakládání s osobními údaji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjektem údajů je kupující, který dobrovolně poskytuje Správci své osobní údaje při nákupu zboží v internetovém obchodu provozovaném Správcem na adrese fanshop.hcplzen.cz (dále jen „Stránky“).

Správce zpracovává osobní údaje získané od kupujícího za účelem plnění svých závazků plynoucích z uzavřeného smlouvy, zejména pro zasílání objednaného zboží a vyřizování objednávek, a dále za účelem zasílání obchodního sdělení. K tomuto zpracování osobních údajů se souhlas kupujícího nevyžaduje (nákup zboží bez registrace). Správce dále zpracovává osobní údaje kupujícího s jeho souhlasem při registraci jeho stálého účtu na Stránkách (registrovaný kupující).

Pro účely nákupu zboží prostřednictvím Stránek je kupující povinen uvést údaje označené hvězdičkou. Bez jejich uvedení nelze uzavřít kupní smlouvu.

Správce zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro splnění své povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s kupujícím, tzn. adresní, identifikační a jiné údaje (jméno, příjmení, dodávací adresa, fakturační adresa, telefon, e-mailová adresa, objednané zboží, platební informace). Správce uchovává osobní údaje kupujícího, který nakupuje na Stránkách bez registrace, pouze po dobu nezbytnou pro plnění povinností plynoucích ze smluvního vztahu. U registrovaného kupujícího uchovává Správce jeho osobní údaje po dobu trvání této registrace.

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího manuálně a/nebo pomocí prostředků výpočetní techniky vlastními zaměstnanci. Osobní údaje jsou bezpečně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob a jsou zabezpečeny proti zneužití. Správce se zavazuje, že osobní údaje kupujícího nepředá další osobě s výjimkou případů, kdy je nezbytné předat osobní údaje dopravci za účelem řádného doručení objednaného zboží kupujícímu.

Správce je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení, dokud s tím kupující nevysloví nesouhlas. Kupující je oprávněn kdykoliv bezplatně měnit, omezit, nebo vyslovit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně vyslovení nesouhlasu s dalším zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím oznámení zaslaného na adresu fanshop@hcplzen.cz, případně na adresu získanou v souvislosti s přijetím obchodního sdělení.

Kupující může kdykoliv bezplatně požádat Správce na adrese fanshop@hcplzen.cz o sdělení informací ohledně účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, včetně jejich příjemců. Registrovaný kupující má rovněž možnost kdykoliv bezplatně spravovat a měnit své osobní údaje, které poskytl Správci při registraci jeho stálého účtu na Stránkách. Registrovaný kupující je oprávněn Správci kdykoliv sdělit, že si nepřeje být dále registrovaným kupujícím. Správce jeho účet neprodleně po oznámení zruší.

Kupující má rovněž právo v případě, kdy zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Správce o vysvětlení, nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu.

Poslední změna dokumentu: 26.05.2015